O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Održana radionica "Upravljanje slivom rijeke Save u svjetlu ulaska u Europsku Uniju"

20.06.2006.
U Zagrebu je 25.05.2006. godine, u prostorijama NVO »Zelena akcija«, održana nacionalna radionica "Upravljanje slivom rijeke Save u svjetlu ulaska u Europsku Uniju", u okviru regionalnog projekta "Jačanje sudjelovanja nevladinih organizacija u primjeni Okvirne direktive o vodama EU u slivu rijeke Save". Temeljni ciljevi radionice bili su educiranje o Okvirnoj direktivi, analiza trenutnog stanja u Republici Hravtskoj u pogledu provođenja Okvirne direktive i mogućnosti uključivanja nevladinog sektora u proces upravljanja rijekom Savom, kao i upoznavanje sa radom Savske komisije, kao organizacije koja će koordinirati proces izrade jedinstvenog Plana upravljanja slivom rijeke Save.

Na skupu, na kome su nazočili predstavnici više nevladinih organizacija zainteresiranih za primjenu Okvirne direktive o vodama, tajnik Tajništva Savske komisije dr. Dejan Komatina predstavio je Savsku komisiju kroz prikaz njezine uloge, strategije rada, kao i dosadašnjih i planiranih aktivnosti. Posebna pozornost posvećena je pitanjima kao što su razvoj Plana upravljanja slivom rijeke Save, zatim sudjelovanje javnosti u okviru ovog procesa i mogućnost sudjelovanja nevladinih organizacija. U živoj diskusiji nakon prezentacije, između ostalih je otvoreno i pitanje tekućih aktivnosti na obnovi plovidbe na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama, prije svega u svjetlu utjecaja na okoliš, odnosno na riječni ekosustav. U okviru diskusije pokrenut je razgovor o suradnji nevladinih organizacija – sudionika na projektu sa Savskom komisijom i pokazan je interes ovih organizacija za dobijanje statusa promatrača u Savskoj komisiji.