O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Održana radionica "Upravljanje slivom rijeke Save u svjetlu ulaska u Evropsku uniju"

20.06.2006.
Dana 20.06.2006. godine realizirana je posjeta predsjedavajućeg Savske komisije, U Zagrebu je 25.05.2006. godine, u prostorijama NVO »Zelena akcija«, održana nacionalna radionica "Upravljanje slivom rijeke Save u svjetlu ulaska u Evropsku uniju", u okviru regionalnog projekta "Jačanje učešća nevladinih organizacija u implementaciji Okvirne direktive o vodama EU u slivu rijeke Save". Osnovni ciljevi radionice bili su edukacija o Okvirnoj direktivi, analiza trenutnog stanja u Republici Hravtskoj u pogledu implementacije Okvirne direktive i mogućnosti uključivanja nevladinog sektora u proces upravljanja rijekom Savom, kao i upoznavanje sa radom Savske komisije, kao organizacije koja će koordinirati proces izrade jedinstvenog Plana upravljanja slivom rijeke Save.

Na skupu, na kome su se okupili predstavnici više nevladinih organizacija zainteresiranih za implementaciju Okvirne direktive o vodama, sekretar Sekretarijata Savske komisije dr. Dejan Komatina predstavio je Savsku komisiju kroz prikaz njene uloge, strategije rada, kao i dosadašnjih i planiranih aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je pitanjima kao što su razvoj Plana upravljanja slivom rijeke Save, zatim učešće javnosti u okviru ovog procesa i mogućnost učešća nevladinih organizacija. U živoj diskusiji nakon prezentacije, između ostalih je otvoreno i pitanje tekućih aktivnosti na obnovi plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama, prije svega u svjetlu uticaja na životnu sredinu, odnosno na riječni ekosistem. U okviru diskusije pokrenut je razgovor o suradnji nevladinih organizacija – učesnika na Projektu sa Savskom komisijom i izražen je interes ovih organizacija za dobijanje statusa posmatrača u Savskoj komisiji.